1. Các nguyên âm “ü”, “üe”, “üan”, “ün”, khi ghép với những phụ âm “j”, “q”, “x” lúc viết phải bỏ hai dấu chấm trên nguyên âm “ü”. Ví dụ: ju jue juan jun qu que quan qun xu xue xuan xun.
  2. Các nguyên âm “ü”. “Üe”, lúc ghép với phụ âm “l”, “n”, lúc viết 2 dấu chấm trên nguyên âm “ü” phải giữ nguyên. Ví dụ: nü, nüe, lü, lüe.
  3. Nếu trước nguyên âm “u” không ghép với phụ âm, khi viết phải thêm bán nguyên âm “w” ở phía trước:u-wu.
  4. Những nguyên âm “ua”, “uo”, “uai”, “uei”, “uan”, “uen”, “uang”, “ueng”, nếu như phía trước không ghép với phụ âm khi viết bỏ chữ “u” ở phía trước, thay bằng bán nguyên âm “w”. Ví dụ: ua – wa, uo – wo, uai – wai, uei – wei, uan – wan, uen – wen, uang – wang ueng – weng.
  5. Nguyên âm “ü” chỉ có thể ghép với 5 phụ âm “n”, “l”, “j”, “q”, “x”.
  6. Nguyên âm “iou”, nếu như phía trước ghép với phụ âm, lúc viết phải bỏ “o” ở giữa. Ví dụ: qiū, niú, jiú, liù.
  7. Các nguyên âm: “i”, “in”, “ing”, ví như phía trước không ghép với phụ âm, lúc viết phải thêm bán nguyên âm “y” ở trước, ví dụ:i – yi, in – yin, ing – ying.
  8. Các nguyên âm “ia”, “ie”, “iao”, “iou”, “ian”, “iang”, “iong”, ví như phía trước không ghép với phụ âm, lúc viết phải thay nguyên âm “i” bằng chữ dòng “y”, ví dụ: ia – ya, ie – ye, iao – yao, iou – you, ian – yan, iang – yang, iong – yong.
  9. Các nguyên âm “uei”, “uen” giả dụ phía trước ghép với phụ âm, khi viết phải bỏ “e” ở giữa đi. Ví dụ: ruì, nhũn nhặn, dùn.
  10. Các âm tiết có nguyên âm “a”, “o”, “i” đứng đầu, lúc đặt phía sau âm tiết khác, ví như xuất hiện hiện tượng tinh quái giới giữa hai âm tiết bị lẫn lộn phải dùng dấu cách âm (‘) tách ra. Ví dụ;

píng’ān (平安), có tức thị bình an, từ này có 2 âm tiết, âm tiết sau có nguyên âm “a” đứng đầu nếu như không dùng dấu bí quyết âm tách ra có khi đọc thành “pín gān” không có nghĩa gì.
jiāo’ào (骄傲) có nghĩa là tự phụ, từ này có 2 âm tiết, âm tiết sau có nguyên âm “a” đứng đầu, nếu như không dùng dấu phương pháp âm tách ra thì rất khó đọc.
11. các danh từ riêng như tên người, địa danh, cơ quan, đoàn thể, đảng phái… chữ loại đầu phải viết hoa. Chữ dòng đứng đầu mỗi câu, mỗi đoạn phải viết hoa…
Trên đây là bảng tổng hợp về Pinyin để giúp bạn hiểu được Pinyin là gì? Bảng phiên âm Pinyin, bính âm tiếng Trung gồm các gì? lúc học được những lệ luật này bạn có thể tiện dụng phiên âm tiếng Hán sang ký tự latinh đễ thuận lợi phát âm và học tập. Chúc bạn thành công!


https://tiengtrungkimoanh.edu.vn/thu...nh-tieng-trung