Hiện tại tục lệ ăn cỗ ba ngày mở mang tương tự không còn nữa. Tang chủ có mời cũng không mấy người nào đi. Tang chủ cám ơn qua những công cụ thông tin đại chúng như đài phát thanh và vô tuyến truyền hình.
Việc cúng cơm bình thường, duy trì chí ít đủ tuần 49 ngày. Có nhà duy trì đến tuần 100 ngày mới thôi. Hương đèn từ đây cũng tắt. Tục này không thống nhất, có nơi tính ba ngày sau khi mất, có nơi tính ba ngày sau lúc chôn.
Xét trong điển lễ thì không có “lễ ba ngày” mà chỉ có “lễ tế ngu” gồm có “sơ ngu”, “tái ngu”, “tam ngu”. “Ngu” tức là “yên”, tức là ba lần tế lễ cho yên hồn mai, theo “Thọ mai gia lễ” thì lúc chôn xong, rước linh bài về tới nhà tế sơ ngu. khiến cho sơ ngu xong gặp ngày nhu, (tức là ất, kỷ , tân, quí) khiến lế tái ngu, gặp ngày cương (tức là ngày giáp, bính, mậu, canh, nhâm) làm lễ tam ngu.

https://langmodadep35.com/mo-cua-ma-va-nghi-thuc-cung-nhu-the-nao-cho-dung-phong-tuc/
một vài điều cần lưu ý trong ngày Tam Chiêu là gì
Thứ nhất: Về thời kì chiêu hồn thì chẳng hề hễ 3 ngày thì đã hội được đâu, nhưng người ta khiến vậy để cho hồn vía sớm tập trung lại mà thôi, Do vậy với những người bị oan thác, chết tức tưởi, đột ngột thì nên khiến thêm một lần vào ngày thứ 7 sau lúc nhập thổ.
Thứ hai: Về áo quần, thiết bị chớ nên đốt ngay khi chết hay chôn theo tất cả, chôn theo chẳng ích lợi gì cho vong linh đâu, họ có mang, có mặc được gì đâu, mà nên hỏa chôn cất bên mộ vào ngày tam chiêu, sẽ tạo điều kiện cho vong hồn theo mùi của mình mà sớm hội hồn, tụ vía.
Thứ ba: Không nhất quyết là cây mía làm cho niêu đâu, mà sử dụng cây gì cũng được, nhưng nên buộc một loại khăn của người mất trên đầu cây niêu để hồn vía được chiêu ứng sớm tụ được. Trên đầu cây niêu nên treo theo 1 chuông gió (điều này ít lúc có người làm) vì vong linh còn chưa hội đủ hồn vía nên chẳng thể nhìn chỉ cảm nhận qua mùi vị và sự rung động (âm thanh).
Thứ tư: Con gà không hề là kiếm đại 1 con gà mới to là mở cửa mả được, mà nên kiếm tìm 1 con gà trống vừa tập gáy, sau lúc dẫn gà đi quành chiêu tập 3 vòng thì nên nhốt gà lại để gà gáy giúp hồn vía hội lại chứ không phải dẩn đi nói quanh khiến gì không rõ như thế đâu, điều cần là tiếng gáy của nó cơ mà không thấy, cái vô nghĩa thì lại cật sức mà làm! Sở dĩ nên chọn gà trống mới tập gáy vì chúng sẽ gáy liên tiếp không bị chi phối chứ không phải tìm đại một con gà là đúng.
Thứ năm: Việc rãi giấy vàng mả là điều vô minh, sở dĩ khi xưa người ta dụng vàng mã là vì đã ngâm ủ trong áo quần người chết rồi, có mùi chiêu cảm được rồi Bởi vậy người ta mới rãi như thế, vì ngày xưa xống áo rất hi hữu, đôi khi chỉ có một vài bộ chôn theo người mất mà thôi, Bây giờ nên khiến cho là dùng một bộ áo xống nào người đấy còn sống hay mặc nhất rồi toá ra thành từng sợi chỉ nhỏ mang số chỉ vải đấy rãi ra trục đường khiến định hướng cho vong hồn biết các con phố mà về lại nhà.