Mức độ phổ biến của electric keyboard trong cuộc sống hiện đại